Početna stranica Portala pravosuđa BiHОсновни суд у Бања Луци

mail print fav manja slovaveca slova

СУДСКЕ ТАКСЕ

СУДСКЕ ТАКСЕ

 

У поступку пред судовима плаћају се судске таксе по одредбама Закона о судским таксама (Службени гласник Републике Српске број 73/08, 49/09, 67/13, 63/14), као и Таксене тарифе која је његов саставни дио.

Таксе прописане Законом о судским таксама и Таксеном тарифом плаћају лица по чијем захтјеву или у чијем интересу се предузимају радње у поступку пред судовима.
За поднеске и за записнике који замјењују поднеске таксу је дужно да плати лице које их подноси, односно лице на чији захтјев се саставља записник.

За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а за судско поравнање таксу су дужне да плате обје стране, уколико у поравнању није другачије уговорено.

За одлуку другостепеног суда и за одлуку по ванредном правном средству, судску таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по ванредном правном средству.

Уз поднесак (тужба, приједлог, правни лијек и др.) ОБАВЕЗНО се доставља доказ о плаћеној такси.

Обавеза плаћања таксе настаје:
- за поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе и друга правна средства) - када се предају суду,
- за судске преписе - када се затраже од суда;
- за судске одлуке - када се објаве, а ако странка није присутна објављивању или ако одлука није јавно објављена - када се странци или њеном заступнику достави препис одлуке;
- судска поравнања - када се закључе;
- за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине - када рјешење о насљеђивању донешено;
- у поступку стечаја - када је донешена одлука о главној диоби у поступку стечаја .
у поступку ликвидације: даном доношења рјешења о закључењу ликвидационог поступка.
- за остале радње - када се затражи њихово предузимање.

Ако странка суду достави поднесак без доказа о паћеној такси, суд ће позвати странку, односно њеног пуномоћника да уплати одговарајућу таксу у року од 8 (осам) дана, па у колико странка не уплати таксу у овом року суд ће наставити поступак и приступити принудној наплати таксе.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх

Пратећи документи

Закон о судским таксама

 

ЗАКОН О СУДСКИМ ТАКСАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗАКОН

О СУДСКИМ ТАКСАМА

(Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 73 од 8. августа 2008, 49/09, 67/13)

И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим законом уређују се начин плаћања судске таксе (у даљем тексту: такса), поступак и услови ослобађања плаћања таксе, начин утврђивања вриједности судског спора, поступак за наплату неплаћене таксе и друга питања која се односе на таксе. (2) Поступци у којима се плаћа такса и висина таксе за поједине радње утврђени су у Таксеној тарифи, која се налази у Прилогу овог закона и чини његов саставни дио.

Члан 2.

(1) Таксе прописане овим законом плаћа лице по чијем захтјеву или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, за који је овим законом утврђено плаћање таксе (у даљем тексту: таксени обвезник). (2) За поднеске и записнике који замјењују поднеске таксу је дужно да плати лице које подноси поднеске и лице на чији се захтјев саставља записник. (3) За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а за судско поравнање таксу су дужне да плате обје странке, уколико судским поравнањем није другачије уговорено. (4) За одлуку другостепеног суда и за одлуку по ванредном правном средству таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по ванредном правном средству. (5) Када су у складу са одредбама овог закона таксу дужна да плате два или више лица заједно, њихова обавеза је солидарна.

Члан 3.

(1) Уз поднесак (тужба, приједлог, правни лијек и др.) обавезно се доставља доказ о плаћеној такси. (2) У власничким споровима о некретнинама уз поднесак се обавезно прилаже и доказ о утврђеној вриједности некретнине, у складу с одговарујућим одредбама Закона о парничном поступку. (3) Уколико таксени обвезник сматра да испуњава услове за ослобађање плаћања таксе прописане овим законом, уз поднеске из става 1. овог члана прилаже и захтјев за ослобађање плаћања таксе.

Члан 4.

(1) У случају да странка суду достави поднесак без доказа о плаћеној такси, суд ће позвати странку, односно њеног пуномоћника да уплати одговарајућу таксу у року од осам дана. (2) Уколико странка не уплати таксу у року из става 1. овог члана, суд ће наставити поступак и приступити принудној наплати таксе у складу са одредбама овог закона.

Члан 5.

(1) Ако укупан износ таксе коју је таксени обвезник дужан да плати прелази 1/3 његових мјесечних примања, суд може, на захтјев таксеног обвезника, рјешењем одредити да таксену обавезу измири у највише шест мјесечних рата. (2) Суд је дужан да по захтјеву таксеног обвезника из става 1. овог члана донесе рјешење у року од 15 дана. (3) Против рјешења из става 2. овог члана није дозвољена посебна жалба.

Члан 6.

Обавеза плаћања таксе (у даљем тексту: таксена обавеза) настаје: а) за тужбу и поднеске - даном подношења тужбе, односно поднесака, б) за судске одлуке - даном доношења судске одлуке, а уколико једна од странака није присуствовала главној расправи, од дана достављања писаног обавјештења о датуму доношења одлуке, односно даном достављања одлуке ако се достављање врши у складу са законским одредбама о достављању, в) за судско поравнање - када се судско поравнање закључи, г) за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине - даном доношења рјешења о насљеђивању, д) у поступку стечаја - даном доношења рјешења о главној диоби у поступку стечаја, ђ) у поступку ликвидације: даном доношења рјешења о закључењу ликвидационог поступка, е) за судске преписе - када се затраже од суда и ж) за остале радње - када се затражи њихово предузимање.

Члан 7.

(1) Изузетно од обавезе из члана 3. став 1. овог закона за поднеске и одлуке у управним споровима, у стварима пензијског, инвалидског и здравственог осигурања, дјечјег додатка, старатељства и социјалне помоћи, такса се плаћа само ако тужба буде одбијена или одбачена.

(2) Таксена обавеза из става 1. овог члана настаје даном правоснажности одлуке којом је тужба одбијена или одбачена.

Члан 8.

Таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају се уплатом на жиро-рачун буџета Републике Српске.

Члан 9.

Право на наплату таксе застаријева у року од двије године од дана настанка таксене обавезе.

ИИ - ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 10.

(1) Од плаћања таксе ослобођени су: а) Република Српска и њени органи који се финансирају из буџета Републике Српске и нису уписани у судски регистар, б) јединице локалне самоуправе, в) издржавана лица у поступцима утврђивања и остваривања права по основу законског издржавања и г) лица у споровима у вези са остваривањем њихових права из радног односа. (2) Такса се не плаћа: а) на поднеске и одлуке суда у свим судским поступцима у остваривању права и статуса породица погинулих бораца Војске Републике Српске, као и породица цивилних жртава рата, б) на поднеске и одлуке суда којим ратни војни инвалиди воде поступак за остваривање права из борачко-инвалидске заштите и в) на поднеске којим се тражи издавање увјерења и на увјерење ради остваривања права из здравственог и пензијско-инвалидског осигурања и увјерења потребног за заснивање радног односа.

(3) У поступку регистрације привредног друштва и другог субјекта уписа, такса се не плаћа: а) за рјешење о упису оснивања дијелова привредног друштва и другог субјекта уписа, б) за рјешење о упису лица овлашћеног за заступање привредног друштва и другог субјекта уписа ако је ријеч о упису оснивања привредног друштва и другог субјекта уписа, без обзира на облик организовања, в) за рјешење о упису права вршења спољнотрговинске дјелатности ако је предмет ове дјелатности садржан у оснивачком акту, г) за рјешење о усклађивању правне форме, органа, акционара и чланова, основног капитала, акција и удјела, пословног имена, меморандума, дијелова привредног друштва и другог субјекта уписа са одређеним овлашћенима у правном промету, као и општих аката привредних друштава и других субјеката уписа са одредбама важећих прописа, д) на изјављену жалбу на рјешење о упису оснивања привредног друштва и другог субјекта уписа, ђ) за достављање података о упису оснивања привредног друштва и другог субјекта уписа, без обзира на облик организовања, ради објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". (4) Таксу за поднеске и радње не плаћа лице које поклања своју имовину органима из става 1. овог члана, социјално-хуманитарним, научним или културним организацијама, установама или фондацијама. (5) Страно физичко и правно лице ослобођено је плаћања таксе уколико је то предвиђено међународним уговором или под условом реципроцитета, а у случају сумње о постојању реципроцитета мишљење даје Министарство правде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство).

Члан 11.

(Ст. 1, 2, 3, 4. и 5. брисани) (6) У поступку стечаја и ликвидације такса се не плаћа за: а) поднеске стечајног или ликвидационог управника и б) поднеске којима се пријављује упис стечајног или ликвидационог поступка или упис у судски регистар који се врши по службеној дужности. (7) За упис одлуке о отварању стечајног поступка, одлуке о покретању поступка ликвидације, као и одлуке о забрани обављања одређене дјелатности, односно послова правног лица не плаћа се такса.

Члан 12.

(1) Суд може ослободити таксеног обвезника од плаћања таксе ако би плаћањем таксе, имајући у виду висину средстава из којих се обвезник и чланови његовог домаћинства издржавају, та средства била у толикој мјери умањена да би тиме била угрожена њихова егзистенција. (2) Одлуку из става 1. овог члана доноси суд на писани захтјев таксеног обвезника. Прије доношења одлуке, суд ће процијенити све околности, а нарочито ће узети у обзир вриједност мјеродавну за наплату таксе, укупан приход и имовину таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, као и број лица која таксени обвезник издржава. (3) Под домаћинством у смислу овог закона подразумијева се заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода. (4) Издржавана лица, у смислу овог закона су: а) малољетна дјеца и усвојеници, б) дјеца и усвојеници на редовном школовању или на ванредним студијама, ако су незапослени - до навршене 26.

године, в) унуци без родитеља ако живе у домаћинству са таксеним обвезником, г) брачни друг и д) родитељи, односно усвојиоци ако живе у заједничком домаћинству са таксеним обвезником и немају сопствених прихода.

Члан 13.

(1) Висина прихода таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства доказује се на основу увјерења надлежног органа управе, односно других писаних доказа које је таксени обвезник дужан да поднесе о свом имовном стању. (2) Увјерења из става 1. овог члана која служе као доказ за ослобађање од плаћања таксе не могу бити старија од шест мјесеци. (3) Суд може, по службеној дужности, прибавити потребне податке и обавјештења о имовном стању таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, а може о томе саслушати и противну странку. (4) Против одлуке суда у вези са захтјевом за ослобађање од плаћања таксе није дозвољена посебна жалба.

Члан 14.

(1) Рјешење о ослобађању од обавезе плаћања таксе односи се на све таксе по одговарајућем предмету без обзира када је настала таксена обавеза. (2) Суд може у току поступка укинути рјешење о ослобађању од плаћања таксе ако утврди да је таксени обвезник у могућности да плати таксу.

Члан 15.

(1) Ослобађање од обавезе плаћања таксе дато у парничном и ванпарничном поступку, као и у поступку у управним споровима важи и у поступку извршења одлука донесених у тим поступцима, ако се извршење захтијева у року од три мјесеца по правоснажном завршетку поступка. (2) Ослобађање од обавезе плаћања таксе у ванпарничном и извршном поступку важи и у парничном поступку који настане у току ванпарничног и извршног поступка и поводом њега.

Члан 16.

(1) Старалац лица чије је боравиште непознато, старалац имовине чији је ималац непознат, као и привремени заступник странке кога суд постави у поступку, нису обавезни да плате таксу за лице које заступају. (2) Наплата таксе у случајевима из става 1. овог члана врши се из имовине лица која се заступају. (3) Неплаћену таксу у случајевима из става 1. овог члана суд ће уносити у попис такси и по завршетку поступка поступиће као у случају из члана 31. овог закона када лице не присуствује судској радњи за коју је дужно да плати таксу.

Члан 17.

Ослобађање од обавезе плаћања таксе односи се само на таксеног обвезника коме је то ослобађање признато.

Члан 18.

(1) Ако у парничном и извршном поступку таксени обвезник ослобођен од обавезе плаћања таксе, успије у поступку, таксу коју би он био дужан да плати да није био ослобођен, платиће странка која не ужива ослобађање, и то у сразмјери у којој је ослобођена странка успјела у поступку. (2) Ако се између странке ослобођене од обавезе плаћања таксе и странке која није ослобођена закључи судско поравнање, таксу коју би требало да плати ослобођена странка платиће странка која није ослобођена, осим ако се странке другачије не договоре.

Члан 19.

(1) Када у поступку пред судом учествују на једној страни таксени обвезник који је ослобођен од обавезе плаћања таксе, а на другој таксени обвезник који није ослобођен, суд је дужан да води попис таксе коју би требало да плати ослобођено лице. (2) Попис таксе се закључује по завршетку поступка. Ако се поступак заврши на начин предвиђен чланом 18. овог закона, суд ће у складу са чланом 32. овог закона издати налог за плаћање таксе.

Члан 20.

(1) Износ таксе коју је таксени обвезник дужан да плати, у складу са одредбама овог закона, обрачунава запослени којег одреди предсједник суда. (2) Контролу наплаћене таксе врши службено лице које предузима радњу у поступку. (3) Контролу наплаћене таксе и примјену овог закона, по налогу министра правде, вршиће овлашћени радници Министарства. (4) На све оно што није регулисано одредбама овог закона, а односи се на ослобађање од плаћања таксе, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку.

ИИИ - УТВРЂИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ

Члан 21.

(1) У парничном поступку такса се плаћа према вриједности предмета спора. (2) Ако овим законом није другачије одређено, одредбе прописа о парничном поступку на основу којих се утврђује вриједност предмета спора примјењују се и приликом одређивања вриједности спора ради наплате таксе.

Члан 22.

Ако тужилац једном тужбом обухвати два или више тужених и тражи да тужбени захтјев буде усвојен према сљедећем туженом, у случају да буде правоснажно одбијен према ономе који је у тужби наведен прије њега, или ако према сваком од њих истиче исти захтјев, или ако према појединим од њих истиче различите захтјеве који су у међусобној вези, вриједност предмета спора ради наплате таксе одређује се према захтјеву чија је вриједност највећа.

Члан 23.

Ако је предмет спора право на законско издржавање или потраживање појединих износа законског издржавања, вриједност предмета спора ради наплате таксе рачуна се према збиру давања за три мјесеца, ако се издржавање не тражи за краће вријеме.

Члан 24.

Ако је предмет спора насљедно право на цијелој заоставштини, као вриједност предмета спора узима се вриједност чисте заоставштине, а ако је предмет спора само један дио заоставштине или одређена ствар из заоставштине, као вриједност предмета спора узима се чиста вриједност тог дијела, односно ствари.

Члан 25.

Вриједност предмета спора у власничко-правним споровима о некретнинама одређује се према тржишној вриједности некретнине која је предмет спора, а коју на захтјев странке утврђује надлежна пореска управа јединице локалне самоуправе на чијој територији се некретнина налази.

Члан 26.

Као вриједност предмета спора ради наплате таксе узима се: а) у диобним парницама - вриједност дијела имовине која се издваја из заједничке имовине која је предмет диобе, б) у парницама у којима је предмет спора извршење какве радње или трпљење или нечињење или изјава воље или је утврђено да постоји или не постоји неко право или правни однос или да се утврди истинитост или неистинитост какве исправе - износ који је тужилац означио у тужби, с тим да тај износ не може бити мањи од 500 КМ, в) у парницама за проглашење престанка важења уговора о арбитражи - износ од 500 КМ, г) у споровима о стварним и личним службеностима и о доживотном издржавању - износ од 500 КМ и д) у споровима о утврђивању реда првенства потраживања у извршном поступку - висина потраживања, а највише 1.000 КМ.

Члан 27.

Ако се у складу са чл. 21. до 26. овог закона не може утврдити вриједност предмета спора, као вриједност се узима износ од 500 КМ.

Члан 28.

(1) У извршном поступку плаћа се такса према вриједности захтјева који треба извршити или обезбиједити. (2) При утврђивању вриједности захтјева у извршном поступку за наплату таксе примјењују се одредбе чл. 21. до 26. овог закона.

Члан 29.

(1) У управним споровима плаћа се такса према вриједности предмета спора, ако је предмет спора процјењив. (2) Вриједност процјењивог спора утврђује се у складу са одредбама чл. 21. до 26. овог закона. (3) Ако предмет спора није процјењив, плаћа се такса по тарифном броју 23. Таксене тарифе.

Члан 30.

Када је у ванпарничном поступку, у стечајном поступку и поступку ликвидације за плаћање таксе мјеродавна вриједност захтјева, за њено утврђење ће се примјењивати одредбе чл. 21. до 26. овог закона, ако у Таксеној тарифи није другачије одређено.

Члан 31.

(1) Првобитно утврђена вриједност предмета спора остаје као основ за плаћање таксе, без обзира да ли се та вриједност промијенила у току поступка. (2) Ако се правним лијеком, односно приговором против рјешења о извршењу одлука побија само у једном дијелу, за плаћање таксе за правни лијек, односно приговор, узима се вриједност само побијаног дијела. (3) Ако правни лијек улажу обје странке, такса за правни лијек одређује се посебно за сваку странку према вриједности оног дијела одлуке који се правним лијеком побија. (4) У статусним споровима, у споровима за утврђивање и у споровима у којима се тужбени захтјев не односи на

новчани износ, за плаћање таксе за правни лијек, мјеродавна је вриједност према којој је плаћена такса за тужбу. (5) За правни лијек који се улаже само против одлуке о трошковима поступка или одлуке о споредним потраживањима такса се плаћа само према износу трошкова поступка или износу споредних потраживања.

ИВ - ПОСТУПАК ЗА НАПЛАТУ НЕПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ

Члан 32.

(1) Таксе чији се износ одређује на крају поступка таксени обвезник дужан је да плати у року од осам дана од дана пријема обавјештења о обавези уплате таксе. Ако таксени обвезник не плати таксу у наведеном року, суд ће затражити од надлежног пореског органа на чијој територији се налази пребивалиште, односно сједиште таксеног обвезника да се наплата дужне таксе изврши принудним путем. (2) По пријему обавјештења у смислу става 1. овог члана надлежни порески орган ће донијети рјешење којим ће таксеном обвезнику наложити да у року од осам дана од дана пријема рјешења плати таксу као и износ од 50% висине те таксе на име казнене таксе. Ако таксени обвезник у остављеном року не плати дуговану и казнену таксу, приступиће се принудној наплати. (3) Надлежни порески орган ће обавијестити суд о наплати таксе извршене принудним путем, достављањем доказа о наплаћеној такси.

В - ПОВРАТ ТАКСЕ

Члан 33.

(1) Лице које је платило таксу коју није било дужно да плати или је таксу платило у износу већем од прописаног, као и лице које је платило таксу за судску радњу, а та радња из било ког разлога није извршена, има право на поврат таксе. (2) Поступак за поврат таксе покреће се на захтјев лица које је платило таксу. (3) У поступку поврата таксе не плаћа се такса.

Члан 34.

Захтјев за поврат таксе подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана када је такса плаћена, односно од дана сазнања да судска радња није извршена, а најкасније у року од двије године од дана када је такса плаћена.

Члан 35.

(1) Ако се странке у току поступка, а најкасније до закључења главне расправе споразумију да ће приступити рјешавању спора у поступку медијације и у поступку медијације постигну споразум, имају право на поврат наплаћене таксе у износу од 50%.

Члан 36.

Рјешење о поврату таксе суд доставља надлежном пореском органу, ради поврата наплаћене таксе.

Члан 37.

Све наплаћене таксе представљају јавни приход буџета Републике Српске.

ВИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

(1) За поднеске, радње и исправе по којима је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу овог закона, а такса није плаћена, такса ће се платити у складу са прописима и тарифом који су важили до ступања на снагу овог закона. (2) Ако је до ступања на снагу овог закона плаћена такса за радњу која ће се извршити послије његовог ступања на снагу, неће се плаћати нова такса по овом закону, нити ће се враћати више наплаћена такса. (3) Ако је таксени обвезник ослобођен плаћања таксе у поступку који до ступања на снагу овог закона није завршен, дато ослобађање важи и након ступања на снагу овог закона.

Члан 39.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о судским таксама ("Службени гасник Републике Српске", бр. 18/99, 23/99, 65/03 и 97/04).

Члан 40.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". Број: 01-1223/08 17. јула 2008. године, Бања Лука Предсједник Народне скупштине, мр Игор Радојичић, с.р.

Прилог

ТАКСЕНА ТАРИФА

И - ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

Тарифни број 1.

1. За тужбу, противтужбу, приједлог за понављање поступка, приједлог да се призна одлука страног суда и одлука страног арбитражног суда плаћа се према вриједности предмета спора сљедећа такса: 1) до 1.500 КМ - 50 КМ, 2) преко 1.500 до 3.000 КМ - 100 КМ, 3) преко 3.000 до 10.000 КМ - 200 КМ, 4) преко 10.000 до 50.000 КМ - 500 КМ, 5) преко 50.000 до 100.000 КМ - 1.000 КМ, 6) преко 100.000 КМ - 1% на означену вриједности спора, али не више од 10.000 КМ. 2. За тужбу за утврђивање и оспоравање очинства плаћа се такса у износу од 50 КМ. 3. За тужбу којом се тражи развод брака, поништење брака, утврђивање постојања и непостојања брака и утврђивање да је брак закључен плаћа се такса у износу од 200 КМ. 4. За тужбу због ометања посједа плаћа се такса у износу од 50 КМ. 5. За тужбу због исељења плаћа се такса у износу од 100 КМ. 6. За тужбу због отказа уговора о зајму или закупу ствари, за тужбу о отказу уговора о закупу пословних просторија плаћа се такса у износу од 200 КМ. 7. За приједлог да се дозволи извршење или обезбјеђење или изда привремена мјера, за приједлог за поврат у пријашње стање, за приједлог за обезбјеђење доказа прије покретања парнице, за приједлог за одређивање судске мјере осигурања или ревизију плаћа се половина таксе прописане овим тарифним бројем. 8. За приједлог којим се даје отказ уговора о закупу пословних просторија плаћа се такса у износу од 100 КМ. 9. За приједлог да се призна одлука иностраног суда у статусним стварима плаћа се такса у износу од 200 КМ, а за жалбу против донесеног рјешења - 300 КМ. 10. За жалбу или ревизију против пресуде и за жалбу против рјешења у споровима због ометања посједа плаћа се двострука такса прописана тачком 1. овог тарифног броја. 11. За жалбу против рјешења којим је одбијен приједлог за поврат у пријашње стање плаћа се половина таксе према вриједности предмета спора из тачке 1. овог тарифног броја, али не више од 200 КМ. 12. За жалбу или ревизију против осталих рјешења плаћа се такса прописана у тачки 1. овог тарифног броја. 13. Не плаћа се посебна такса за преписивање из тарифног броја 27. ове таксене тарифе ако је записник требало саставити у више примјерака. 14. Кад је у тужби стављен приједлог за одређивање судске мјере осигурања или када се у жалби стави приједлог за поврат у пријашње стање, плаћа се, поред таксе на тужбу, односно жалбу, и такса на приједлог, прописана тачком 7. овог тарифног броја. 15. За приједлог да се дозволи извршење или обезбјеђење или да се одреди судска мјера осигурања плаћа се једна такса и кад се предложи истовремено или накнадно више средстава извршења, односно обезбјеђења.

Тарифни број 2.

1. За пресуду првостепеног суда и рјешење о признавању одлуке страног суда или одлуке страног арбитражног суда плаћа се такса према таксеној основици, прописаној Тарифним бројем 1. ове таксене тарифе. 2. За пресуду због пропуштања, пресуду због одрицања и за пресуду на основу признања донесену најкасније на припремном рочишту, односно на рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано плаћа се половина таксе прописане Тарифним бројем 1. ове таксене тарифе. 3. За рјешење о одбацивању тужбе које се у складу са Законом о парничном поступку доноси прије или у току првостепеног поступка плаћа се половина таксе прописане Тарифним бројем 1. ове таксене тарифе, али не више од 200 КМ. 4. За рјешење о приједлогу за дозволу извршења или обезбјеђења, као и за рјешење о одређивању судске мјере осигурања, односно наредбе плаћа се половина таксе прописане Тарифним бројем 1. ове таксене тарифе. 5. Такса за коначну одлуку плаћа се према вриједности остатка спорног предмета који није обухваћен допунском пресудом. 6. За пресуду првостепеног суда која је донесена у вези са противтужбом плаћа се такса као да је о противтужби посебно расправљано. 7. Ако је више парница спојено ради заједничког расправљања, такса за пресуду плаћа се посебно за сваку парницу, као да не постоји спајање више парница. 8. За допунску пресуду или рјешење неће се плаћати такса ако је за одлуку која је допуњена плаћена такса према пуној вриједности спора. Такође се неће плаћати такса за доношење одлуке којом се врши накнадна исправка раније донесене одлуке. 9. За рјешење о извршењу или обезбјеђењу, плаћа се једна такса, без обзира да ли је одлучено о више средстава извршења, односно обезбјеђења и без обзира да ли је одлучено истовремено или накнадно.

Тарифни број 3.

За судску нагодбу у току првостепеног поступка плаћа се према вриједности на коју су се странке поравнале половина таксе прописане Тарифним бројем 1. ове таксене тарифе. ИИ - ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Тарифни број 4.

1. За приједлог којим се покреће поступак у ванпарничној ствари, изузев када је ријеч о поступцима који су предвиђени у тарифним бр. 9-13. ове таксене тарифе, плаћа се такса у износу од 60 КМ. 2. За приједлог и одлуку за проглашење несталог лица за умрлог у рату и доказивање смрти лица у рату не плаћа се такса. 3. Такса на налог за исељење из пословних просторија урачунава се у таксу на одлуку суда која буде донесена поводом приговора против налога. Ако је такса на налог већа од таксе која је плаћена на одлуку поводом приједлога за издавање налога за исељење из пословних просторија, у том случају ће се наплатити разлика.

Тарифни број 5.

1. За одлуку суда у ванпарничном поступку плаћа се такса у износу од 100 КМ. 2. У свим ванпарничним поступцима примјењиваће се одредбе тачке 8. из Тарифног броја 2. ове таксене тарифе.

Тарифни број 6.

За судску нагодбу у свим ванпарничним поступцима плаћа се такса у износу од 50 КМ.

Тарифни број 7.

За жалбу против одлуке првостепеног суда у ванпарничном поступку плаћа се такса у износу од 100 КМ.

Тарифни број 8.

1. За расправљање заоставштине плаћа се такса према вриједности чисте заоставштине, и то: 1) до 5.000 КМ - 50 КМ, 2) преко 5.000 КМ до 20.000 КМ - 100 КМ, 3) преко 20.000 КМ до 50.000 КМ - 150 КМ, 4) преко 50.000 КМ до 100.000 КМ - 200 КМ, 5) преко 100.000 до 200.000 КМ - 300 КМ, 6) преко 200.000 до 500.000 КМ - 500 КМ, 7) преко 500.000 КМ - 500 КМ + 1% на разлику изнад 500.000 КМ, али не више од 5.000 КМ. 2. Такса се плаћа само ако је поступак за расправљање заоставштине завршен доношењем рјешења о насљеђивању. Такса на рјешење о накнадно пронађеној имовини плаћа се према вриједности накнадно пронађене имовине, а у складу са тачком 1. овог тарифног броја. 3. Таксу плаћају насљедници у сразмјери насљедних дијелова. 4. Приликом утврђивања чисте вриједности заоставштине одбиће се оставиочеви дугови, трошкови сахране оставиоца, легати и други терети, трошкови пописа и процјене заоставштине и други трошкови. 5. Не плаћа се посебна такса за диобу насљедства ако насљедници споразумно предложе диобу и споразум о диоби буде унесен у рјешење о насљеђивању. 6. За забиљешку првенственог реда и укњижење уступања првенства, као и за остале забиљешке у вези са заоставштином плаћа се такса прописана Тарифним бројем 14. ове таксене тарифе.

Тарифни број 9.

Такса у износу од 50 КМ плаћа се за: 1) приједлог за састављање судског тестамента, 2) састављање судског тестамента, 3) приједлог којим се тражи чување тестамента у суду, 4) опозив тестамента састављеног пред судом, 5) приједлог за враћање тестамента који се налази на чувању у суду и 6) враћање тестамента који се замјењује.

Тарифни број 10.

За приједлог и одлуку да се спроведе диоба заједничке имовине такса се плаћа према вриједности имовине, и то: 1) до 5.000 КМ - 50 КМ, 2) преко 5.000 КМ до 20.000 КМ - 100 КМ, 3) преко 20.000 КМ до 50.000 КМ - 150 КМ, 4) преко 50.000 КМ до 100.000 КМ - 200 КМ, 5) преко 100.000 до 200.000 КМ - 300 КМ, 6) преко 200.000 до 500.000 КМ - 500 КМ, 7) преко 500.000 КМ вриједности - 500 КМ + 1% на разлику изнад 500.000 КМ, али не више од 5.000 КМ.

Тарифни број 11.

За приједлог за уређење међе плаћа се такса у износу од 100 КМ.

Тарифни број 12.

1. За поднесак којим се тражи овјера потписа, рукописа, преписа и превода плаћа се такса у износу од 10 КМ. 2. За овјеру преписа плаћа се такса - за први полутабак 10 КМ, а за сваки сљедећи полутабак износ од 5 КМ. 3. За овјеру рукописа плаћа се такса за први полутабак 10 КМ, а за сваки сљедећи нови полутабак износ од 5

КМ. 4. За овјеру потписа судског тумача на преводима плаћа се такса у износу од 10 КМ. 5. За овјеру потписа на пуномоћи плаћа се такса у износу од 10 КМ. 6. Потпис на исправи коју издају државни органи, потписи овлашћених лица за потписивање фирми или правног лица сматрају се као један потпис ако су прописима или правилима за потписивање овлашћена два или више лица. 7. За поднесак којим се тражи овјера потписа (рукознака) на исправи плаћа се једна такса, без обзира колико се потписа (рукознака) на исправи овјерава. 8. За овјеру потписа (рукознака) и печата, плаћа се једна такса. 9. Ако се једним поднеском тражи овјера потписа (рукознака) на више исправа, плаћа се такса на поднесак. 10. Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије стране формата А-4. Почети полутабак рачуна се као цијели. Када је вриједност уговора процјенљива, али није у уговору означена, за овјеру потписа на уговору плаћа се двострука такса из става 6. овог тарифног броја. 11. За овјеру потписа на пуномоћи, односно уговору плаћа се једна такса, без обзира да ли се овјерава један или више потписа. ИИИ - ЗЕМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК

Тарифни број 13.

(Брисан)

Тарифни број 14.

(Брисан)

Тарифни број 15.

(Брисан)

Тарифни број 16.

(Брисан)

ИВ - ТАКСЕ У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА И ЛИКВИДАЦИЈЕ

Тарифни број 17.

1. За приједлог да се отвори поступак стечаја или ликвидације плаћа се такса у износу од 100 КМ.

2. За пријаву повјерилаца у поступку стечаја или ликвидације плаћа се такса у износу од 1% од вриједности потраживања, с тим да не може бити мања од 50 КМ нити већа од 10.000 КМ.

3. За жалбу против одлуке о стечајном или ликвидацијском поступку плаћа се такса у износу од 1% од вриједности потраживања, с тим да не може бити мања од 100 КМ нити већа од 10.000 КМ.

4. Као основ за плаћање таксе на пријаве повјерилаца узима се износ потраживања који повјерилац пријављује. При томе ће се узимати да условљена тражбина није условљена. Ако један повјерилац пријави више потраживања, такса се плаћа на укупан износ тих потраживања.

Тарифни број 18.

1. У стечајном поступку, од збира износа који су употријебљени или стоје на располагању за подмирење дугова стечајне масе, плаћа се такса у износу од 100 КМ до 1.000 КМ, у зависности од сложености поступка.

2. Таксу у стечајном поступку одређује суд по завршетку поступка, а дужан је платити стечајни управник из стечајне масе након правоснажности рјешења о главној или накнадној диоби.

В - УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

Тарифни број 19.

(Брисан)

Тарифни број 20.

1. (Брисано)

2. За рјешење о упису оснивања дијелова привредног друштва плаћа се такса у износу од 200 КМ.

3. (Брисано)

4. За рјешење о упису лица овлашћеног за заступање правног лица плаћа се такса у износу од 150 КМ.

5. За рјешење о упису права вршења спољнотрговинског промета плаћа се такса у износу од 300 КМ, поред износа из тачке 1. овог тарифног броја.

6. За рјешење о уписима који нису обухваћени претходним тачкама овог тарифног броја плаћа се такса у износу од 150 КМ по једном упису.

7. За захтјев за брисање уписа из судског регистра плаћа се такса у износу од 100 КМ.

8. За рјешење по захтјеву за брисање уписа плаћа се такса у износу од 100 КМ.

9. Када се више привредних друштава спајају у једно, плаћа се такса из тачке 6. овог тарифног броја.

10. Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се такса за сваки упис посебно.

11. За жалбу на рјешење донесено у поступку уписа у судски регистар плаћа се такса у износу од 200 КМ.

Тарифни број 21.

1. За достављање уписаних података ради објављивања у "Службеном гласнику" плаћа се такса у износу од 50 КМ.

2. За објављивање података чије је уписивање тражено једним поднеском плаћа се само једна такса из овог тарифног броја.

ВИ - УПРАВНИ СПОР И ПОСТУПАК ЗА СУДСКУ ЗАШТИТУ

Тарифни број 22.

1. За тужбу против управног акта плаћа се такса у износу од 100 КМ.

2. За тужбу у споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, дјечјег додатка, старатељства, усвојења и социјалне помоћи плаћа се такса у износу од 20 КМ.

3. За тужбу за понављање поступка плаћа се такса у износу од 100 КМ.

4. За захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке у управном спору плаћа се такса у двоструком износу таксе из т. 1. и 2. овог тарифног броја.

5. Ако је уз тужбу против управног акта стављен и захтјев за одлагање од извршења управног акта, плаћа се такса у износу од 150 КМ.

Тарифни број 23.

За пресуду у поступку у управном спору плаћа се:

1) када је предмет спора процјењив - 1% од вриједности спорног предмета, с тим да не може бити мања од 100 КМ ни већа од 5.000 КМ,

2) када је предмет спора непроцјењив - 100 КМ,

3) када је ријеч о споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, старатељства, дјечјег додатка, усвајања и социјалне помоћи, такса за пресуду плаћа се у износу од 20 КМ и

4) ако је предмет спора дјелимично процјењив, такса се плаћа као да је предмет процјењив.

ВИИ - ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ

Тарифни број 24.

увјерење

1. За поднесак којим се тражи издавање увјерења плаћа се такса у износу од 5 КМ.

2. За издато увјерење плаћа се такса у износу од 10 КМ.

3. Ако се једним увјерењем потврђује више чињеница, плаћа се једна такса.

4. Плаћању таксе из тачке 1. овог тарифног броја подлијежу и електронски поднесци као и сваки накнадни поднесак којим се допуњава или мијења првобитни поднесак.

Тарифни број 25.

1. За издавање усмене пуномоћи пред судом, за усмено опозивање или отказ пуномоћи пред судом плаћа се такса у износу од 10 КМ.

2. За судско обавјештење о опозиву или отказу пуномоћи плаћа се такса у износу од 5 КМ.

3. Ако више лица овлашћених за потписивање правног лица издају пуномоћ једном заступнику, плаћа се такса за једну пуномоћ.

4. За издавање усмене пуномоћи из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се једна такса и кад више лица истовремено издају пуномоћ једном или већем броју лица.

Тарифни број 25а.

1. За поднесак којим се тражи издавање јединственог приступног кода плаћа се такса од 5 КМ.

2. За издати јединствени приступни код плаћа се такса у износу од 10 КМ.

Тарифни број 26.

За писани поднесак за разматрање завршених судских списа плаћа се такса у износу од 5 КМ.

Тарифни број 27.

1. За писани или усмени захтјев да се изврши преписивање судског акта плаћа се такса у износу од 5 КМ.

2. За преписивање судских аката, као и за преписивање аката из збирке исправа које је суд извршио на захтјев странке плаћа се од сваке почете странице оригинала такса у износу од по 5 КМ.

3. За издавање преписа расправног записника плаћа се половина таксе из тачке 1. овог тарифног броја.

4. За издавање транскрипта аудиозаписа плаћа се такса од 2 КМ по страници. Као цијела страница сматра се свака почетна страница текста у стандардном формату.

5. За издавање аудио записа на ЦД рому плаћа се такса у износу од 5 КМ.

6. Ако се истовремено судски препис овјерава, плаћа се посебна такса за овјеравање у износу од 5 КМ.

7. За препис расправног записника који је израђен истовремено са састављањем оригинала плаћа се половина таксе из тачке 1. овог тарифног броја.

8. Под преписом се не подразумијевају: фотокопија или копија, која је пресликани оригинал или матрица, укључујући увећање и умањење, механичким или електронским преснимавањем, хемијском репродукцијом или неком другом еквивалентном техником којом се прецизно репродукује оригинал.

Тарифни број 28.

1. За изводе из судског регистра или других јавних књига које води суд, ако се издају на захтјев странке, плаћа се такса у износу од 10 КМ.

2. Када је извод саставила сама странка и поднијела га суду на потврду, плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.

Тарифни број 29.

1. За чување (депозит) новца, ствари и папира од вриједности на захтјев странке, плаћа се годишње 1% вриједности, с тим да износ таксе не може бити мањи од 100 КМ.

2. Такса се плаћа за сваку годину унапријед, а почета година рачуна се као цијела.

3. Ако се вриједност ствари не може процијенити по њиховој природи, процјену ће извршити вјештак о трошку депонента.

Тарифни број 30.

1. За молбу за протест мјенице, чека и других исправа или уговора због неакцептирања, неисплате или неиспуњења, плаћа се такса у износу од 5 КМ.

2. За протест исправе плаћа се такса према вриједности, и то:

1) до 50 КМ - 5 КМ,

2) преко 50 КМ до 500 КМ - 25 КМ,

3) преко 500 КМ - 50 КМ.

3. Ако се једном молбом тражи више протеста, односно замјена протеста, плаћа се једна такса за молбу, али се у том случају плаћа посебна такса за сваки протест, односно замјену протеста.

Тарифни број 31.

За поднесак који странка усмено даје на записник пред судом плаћа се такса предвиђена у тарифи за односни поднесак.

Тарифни број 32.

1. За приједлог странке да суд постави арбитра или предсједника арбитраже плаћа се такса у износу од 25 КМ.

2. За приједлог о изузећу арбитра плаћа се такса у износу од 50 КМ.

3. За састављање потврде о правоснажности и извршности пресуде арбитраже плаћа се такса у износу од 25 КМ.

Тарифни број 33.

За захтјев за изузеће плаћа се такса у износу од 30 КМ.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх

 

Судске таксе

Свако лице по чијем захтјеву или у чијем интересу се подузимају одређене радње пред судом дужан је платити судску таксу. Изузетак чине одређене врсте спорова за које се не наплаћује судска такса или се она наплаћује приликом доношења одлуке. Такођер, у законима је таксативно наведено ко може бити ослобођен плаћања судске таксе и под којим условима.

У поступцима који се воде пред судовима у БиХ судска такса се плаћа у складу са законима о судским таксама и таксеним тарифама. У БиХ је  у примјени 14 закона о судским таксама. Који ће се закон примјењивати зависи, у конкретном случају, од стварне и мјесне надлежности суда.

За поступке који се воде пред Судом БиХ судска такса се плаћа у скаду са Законом о судским таксама пред судом Босне и Херцеговине.

За поступке који се воде пред судовима у Брчко дистрикту судска такса се плаћа у складу са Законом о судским таксама Брчко дистрикта.

Судска такса, у поступцима који се воде пред основним и окружним судовима, укључујући и привредне судове, вишим привредним судом и Врховним судом у Републици Српској, прописана је Законом о судским таксама Републике Српске.

За поступке пред Врховним судом ФБиХ, судска такса је прописана Законом о судским таксама пред врховним судом Федерације БиХ, док за поступке који се воде пред опћинским и кантоналним судовима примјењују се кантонални закони о судским таксама према сједишту суда.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх