• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Пријем и отпрема поште

  12.04.2012.

  ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

   

     Сви поднесци, списи, телеграми, пакети и друго (у даљем тексту: писмена) примају се на одређеном месту у пријемној канцеларији. Писмена се не могу примати ван судске зграде односно места одређеног за пријем писмена ван седишта суда. Писмена се примају у редовно радно време суда и предају лицу које је одређено за пријем писмена.Ван редовног радног времена, као и у дане када суд не ради, суд је дужан да прими само писмена у вези са предметима по којима је обавезан да поступа. Писмена се предају лицу које је за то одређено одлуком председника.
     Формирани предмети се заводе под редним бројевима за одређену годину, а заводе се и сви важнији подаци који се тичу предмета (име судије, односно број судског вијећа, датум кад је предмет, односно иницијални акт приспео у суд), као и сви процесни акти који утичу на поступак.

     Подаци из уписника се уносе и на рачунарску мрежу суда која је у овај суд уведена 2008. године, односно, води се електронска верзија овог уписника у бази ЦМС. На основу ових података службеници странкама дају основне информације о предмету.
     Како у суду постоје услови за вођење електронских уписника коришћењем ИКТ, расподела новопримљених предмета врши се коришћењем посебног програма у окружењу ЦМС (математичког алгоритма) који обезбеђује да на крају једног циклуса  расподеле све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду.

   

  ОТПРЕМА ПОШТЕ

   

     У канцеларији отпреме поште се обављају сљедећи послови : 

  -пакирање поште 

  -провјера тачности отпреме поште 

  -вођење евиденције о кретању поште, пошта која иде ван суда - обавља курирска служба , која се доставља двокатима и сл . )

  1351 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1