• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Судски уписник и архива

  12.04.2012.

  Судски уписник - упрвљање предметима

  Запослени који обављају послове писарнице старају се да се са предметима поступа правилно, уредно и на време, а нарочито да се поштују сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом поступању судије у предмету, да судији на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.Референт за управљање предметима се стара о чувању и руковању физичким омотима списа и конзистентношћу његовог садржаја.


  Архива

  Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу уписника, по правилу у посебној просторији. Предмети завршени у текућој и претходној години по правилу се стављају у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници (најдуже две године), а сви остали предмети се предају и држе искључиво у архиви суда. Архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и уписници и друге помоћне књиге, чува, евидентира и класификује архивар.

  1103 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1