• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Судска одјељења

  Рад Основног суда у Бањалуци подјељен је у 5 одјељења

   

  ВАНПАРНИЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ

  Поступци у надлежности овог одјељења су:

  * Статусни предмети:
  - Одузимање и враћање пословне способности
  - Задржавање у здравственој установи
  - Проглашење несталих лица умрлим
  - Доказивање смрти
  * Породични односи:
  - Дозвола за закључење брака маљољетних особа
  - Продужење и престанак родитељског права
  - Одузимање и враћање родитељског права
  * Имовински односи:
  - Расправљање заоставштине (оставински поступци)
  - Управљање и коришћење заједничким стварима
  - Диоба ствари и имовине у сувласништву
  - Стамбени односи
  - Уређење међа
  - Накнаде за експроприсане непокретности
  * Остале ванпарничне ствари:
  - Састављање и овјеравање садржине исправа (тестаменти, уговори...)
  - Чување исправа
  - Судски депозит
  - Поништење и признање исправа
  * Судске мјере обезбјеђења

   

  КРИВИЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ

  Кривично одељење обавља послове суђења у кривично-правној области у оквиру надлежности које су утврђене законом.  У оквиру кривичног одељења постоји и посебно одељење за малолетнике које се састоји од 2 судија и ванпретресног већа.

  У надлежност кривичног одјељења спада:

  * да у првом степену суди:
  - за кривична дјела за која је законом прописана као главна казна новчана казна или казна затвора до 10 година, ако посебним законом није одредјена надлежност другог суда
  - за кривична дјела за која је посебним законом одредјена надлежност основног суда
  - за кривична дјела за која је Суд Босне и Херцеговине пренио надлежност на основни суд
  - у свим кривичним поступцима против малољетника
  * да поступа током истраге и након подизања оптужнице у складу са законом
  * да одлучује о ванредним правним лијековима кад је то законом предвиђено
  * да одлучује о брисању осуде и престанку мјере безбједности и правних посљедица осуде, на основу судске одлуке.

   

  ПАРНИЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ

  Парнично одељење Основног суда Бањалука обавља послове суђења у грађанско-правној области у оквиру надлежности које су утврђене законом. Поступци у надлежности овог одјељења се посебно односе на облигационе, статусне, имовинске, породичне, радне и др предмете. У оквиру парничног одељења је извршена специјализација на радне спорове које обављају 3 судије и ратне штете које обављају 4 судије.

  Парнично одјељење се активно укључило и у решавање предмета медијацијом за чије потребе има посебно опремљењу просторију.

   

  ПРЕКРШАЈНО ОДЈЕЉЕЊЕ

  Прекршајно одјељење надлежно је да у првом степену одлучује:

  ·         у свим прекршајним предметима из области Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавном реду и миру, Закона о царинским прекршајима, Закона о пореској управи и др.

  ·         о захтевима за брисање казне из прекршајне евиденције

  ·         о захтјевима за понављање прекршајног поступка

   

  ИЗВРШНО ОДЈЕЉЕЊЕ

  У надлежности извршног одељења је принудно остваривање потраживања које суд одређује и спроводи на основу извршних и вјеродостојних исправа у циљу намирења тражиоца извршења као и извршење на предложеном предмету и средствима извршења и то: на некретнинама, покретним  стварима, новчаним средствима и др.

  4062 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1