• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањалуци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Правоснажна пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела тјелесна повреда

  Правоснажна пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела тјелесна повреда

  16.06.2022.

   

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

  Број: 71 0 К  299355 19 К

  Дана, 18.06.2021. године

   

   

   

  У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Основни суд у Бањалуци, судија Зоран Милојица, уз учешће записничара Маријане Бунић, у кривичном поступку против оптуженог Д. Ш., син Г., из Бањалуке, Др Б.А. број 46е, због кривичног дјела тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 Кривичног законика Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број  64/17 ) – у даљем тексту КЗ РС, по оптужници Окружног јавног тужилаштва Бањалука бр. Т13 0 КТ ... од 16.01.2019. године, након главног, јавног и усменог претреса, одржаног дана 17.06.2021. године, у присуству оптуженог Д. Ш. лично, брниоца оптуженог Ивана Шијаковића, адвоката из Бањалуке, оштећене С. Б. и окружног јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука Татјане Нинковић,  донио је на основу члана 293 Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 53/12, 91/17 и 66/18), у даљем тексту ЗКП, дана 18.06.2021. године

   

  ПРЕСУДУ

   

  ОПТУЖЕНИ Д.Ш., син Г. и Г., рођене П., рођен 10.03.1939. године у мјесту К. – Б., настањен у Б., Улица Д. Б. А. број 46е, Б.а, по народности Србин, држављанин РС/БиХ, ЈМБ ...., писмен, са завршеним медицинским факултетом, у пензији, ожењен, према властитом казивању средњег имовног стања, раније осуђиван: пресудом Основног суда у Бањалуци број ... од 24.04.2006. године због кривичног дјела Тешка крађа из члана 232. став 1. Кривичног закона Републике Српске (у даљем тексту: КЗРС), на казну затвора у трајану од 6 (шест) мјесеци, услновно на 1 (једну) годину и 6 (шест) мјесеци; пресудом Основног суда у Бањалуци број 71 ... 08 К од 05.1.2007. године, правоснажна 18.02.2009. године, због кривичног дјела Крађа из члана 231. став 1. КЗРС, на казну затвора у трајњу од 3 (три) мјесеца, условно на 1 (једну) годину; пресудом Основног суда у Бањалуци број 71 ... 12 К од 14.03.2013. године, правоснажна 23.08.2013. године, због кривичног дјела Крађа из члана 231. став 2. КЗРС, на новчану казну у износу од 500 КМ (пет стотина конвертибилних марака), против истог се не води кривични поступак због другог кривичног дјела;

   

  КРИВ  ЈЕ

  Што је:

  Дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, у Б., у Улици ... бб, на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „В.“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба;

   

  Дакле, другог тјелесно повриједио, чиме је починио кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 став 1 Кривичног законика Републике Српске, кажњиво по истом законском пропису,  па му суд на основу истих законских прописа  и одредби члана  41, 43, и 49 Кривичног законика Републике Српске  изриче:

   

   

  НОВЧАНУ КАЗНУ

  У ИЗНОСУ ОД 1.200,00 (хиљадуидвијестотине) КМ

   

  коју је оптужени дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од дана правоснажности пресуде.

   

  Уколико оптужени не плати изречену новчану казну у остављеном року, суд ће примјеном члана 50 ст. 2 наредити њено принудно извршење, а уколико новчана казна не буде наплаћена путем принудног извршења у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне казном затвора на начин да ће се за сваких започетих 50,00 КМ новчане казне одредити један дан затвора.

   

  На основу члана 108 ст. 4 ЗКП-а оштећена Бркић Софија се са имовинскоправним захтјевом упућује на парнични поступак.

   

  На основу чл. 99 ст. 1 ЗКП у вези са чл. 96 ЗКП оптужени је дужан платити трошкове поступка на име судског паушала износ од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака), те на име извршеног вјештачења износ од 200,00 (двијестотинеконвертибилнихмарака), све у року од 30 (тридесет) дана по правоснажности пресуде.               

   

  Образложење

   

  Оптужницом Окружног јавног тужилаштва  Бањалука број Т13 0 КТ ... од 16.01.2019. године, оптуженом је на терет стављено извршење кривичног дјела тјелесна повреда из члана 131 став 1 КЗ РС. Предметном оптужницом стављено му је на терет да је дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, у Б., у Улици ..., на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „...“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба;

   

  Рјешењем овог суда од 04.03.2019. године, предметна оптужница је потврђена од стране судије за претходно саслушање. На рочишту о изјашњењу о кривици оптужени се изјаснио да није крив, те је у овом поступку заказан главни претрес.

   

  Главни претрес у овом предмету отворен је дана 25.06.2020. године, а окончан дана  17.06.2021.године.

   

  На приједлог тужилаштва, у току главног претреса, изведени су сљедећи докази: у својству свједока саслушани су оштећена Б. С.,. затим О. М. раније Ш. и М. Р., те је саслушан вјештак др Жељко Каран, те су изведени докази објективне природе: Службена забиљешка, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 10.07.2018. године, Службена забиљешка, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број 13-01/3-... од 11.07.2018. године, Пријава повреде на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Дома здравља Бањалука од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С.Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола 15978 од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 11.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за психијатрију, број протокола 4729 од 29.08.2018. године, Налаз радиолога на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС од 07.08.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за неурологију, број протокола 2... од 04.09.2018. године, Наредба за вјештачење, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број Т13 0 ... 18 од 20.08.2018. године, Пет фотографија које је оштећена доставила Окружном јавном тужилаштву Бањалука,  Налаз вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука, Наредба за допуну вјештачења, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број ... 18 од 24.10.2018. године, Налаз вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука као допуна вјештачења, Записник о саслушању свједока Ш. О., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број .../18 од 12.07.2018. године, Записник о саслушању свједока М. Р., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 12.07.2018. године, Извод из казнене евиденције за осумњиченог Ш. Д., Полицијска управа Бањалука, број ... од 16.07.2018. године, Трошковник.

   

  Одбрана оптуженог је предложила да се саслуша оптужени Д. Ш. у својству свједока, те иста није имала других приједлога доказа.

   

  У завршној ријечи, Окружни јавни тужилац изјавио је да је тужилаштво у потпуности доказало да је оптужени починио кривично дјело које му се оптужницом ставља на терет, а то је прије свега доказано исказом оштећене Бркић Софије које је потврдила у цјелости и свједок Ш.М. О. те исто потврђено и објективним доказима, тј. медицинском документацијом и вјештачењем тјелесних повреда оштећене, те на основу наведеног тужилаштво предлаже да суд оптуженог огласи кривим и казни по закону, те да се оптужени обавеже на плаћање трошкова насталих у истрази а односе се на извршено вјештачење и допуну вјештачења.

   

  Оштећена је у својој завршној ријечи навела да је нападнута без разлога, да има трајне последице, те да ће тражити одштету.

   

  Бранилац оптуженог у завршној ријечи изјавио је да није доказано да је оптужени учинио кривично дјело за које се терети, те да је јасно да су повреде оштећеној настале њезиним природним падом, а што је доказано и налазом вјештачења у коме је наведено да су повреде могле настати великом вјероватноћом и слободним падом на тло, те да узрок пада није доказан, а изјава Р. М. је потврдила да није доказано да се предметни догађај десио онако како је описано у оптужници, те бранилац предлаже да се оптужени ослободи оптужбе.

   

  Оптужени је у завршниј ријечи изјавио да није крив и да се слаже са наводима браниоца.

   

  Након што је извео наведене доказе, цијенећи сваки доказ како појединачно, тако и у вези са осталим доказима, суд је одлучио као у изреци пресуде из следећих разлога, а  сходно одредби члана 295 став 2 ЗКП:

   

  Свједок Б. као оштећена у свом исказу на главном претресу наводи да је критичног дана била на пијаци, а затим дошла до аутобуске станице испред робне куће ..., те пришла клупи, спустила цекер, а након што је хтјела запалити цигарету, оптужени јој исту отео и бацио, те ју рукама ухватио за врат и оборио на бетон, те ју газио ногама по длану лијеве руке, по леђима, а главу ударао о бетон. Истиче да јој оптужени није дозвољавао да устане. Свједок наводи да је оптужени када су јој пришли грађани у помоћ, улетио у први аутобус и отишао, те да ју је Ш. О.одвела у хитну помоћ.

   

  Исказ свједока Б.С. у цјелости је потврђен и исказом свједока О. М., раније Ш.. Свједок О. у свом исказу наводи да је критичног дана била на аутобуској станици код ..., те да су на клупи сједили свједок О. у средини, док је оштећена С. сједила са њене лијеве а оптужени Ш. са десне стране, те да да је оштећена хтјела запалити цигарету, а одмах након тога оптужени и оштећена имали су вербални сукоб, гдје је оптужени говорио С. да угаси цигарету. Свједок наводи да је устала са клупе, те да је након тога оптужени гурнуо оштећену са клупе, гдје је иста пала на земљу на кољена и на лактове, а оптужени Ш.је С. пар пута ударио руком и ногом. Свједок истиче да је прије него што је полиција дошла, оптужени ушао у аутобус и отишао, те да је након што је полиција узела изјаве са лица мјеста, оштећену Б. С. одвела до хитне помоћи, те да су се ту разишле. Свједоку је од стране тужилаштва предочен Записник о саслушању свједока Ш. М. О., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ...од 12.07.2018. године, гдје је иста потврдила потписе на записнику као своје, на околност да ли је свједок О. видјела ствари оштећене С. Б. критичне прилике, те потврдила своју изјаву дату на предочени записник из истраге.

   

  Доводећи у везу исказе свједока Б. С. и Ш., те цјенећи наведене доказе сваки појединачно, као и у њиховој међусобној вези, суд закључује да су искази свједока С.и О. међусобно сагласни у битном дијелу, затим да међу исказима ових свједока нема противрјечности, да су искази свједока С.Б. и О М., раније Ш. у погледу насталих повреда оштећене сагласни и са исказом вјештака Жељка Карана и налазом вјештачења ЈЗУ Завода за судску медицину РС, као и допуном тог вјештачења, те их је суд  прихватио као истините.

   

  Свједок Р. М. у свом исказу на главном претресу наводи да је критичног дана био на двадесетак метара од лица мјеста, те да је предметни догађај примјетио када се све окончало, али да  није видио да је оптужени Ш. ударио оштећену. Затим наводи да је видио оптуженог како како улази у аутобус и одлази. Свједоку је од стране тужилаштва предочен Записник о саслушању свједока М. Р., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број . од 12.07.2018. године, на околност различитости изјава датих у истрази и на главном претресу, гдје је на предочени записник изјавио да је видио да је оптужени Ш. ударио оштећену Б., на шта се свједок М. изјаснио да то није тачно, те да је истина да је био у близини али да није видио сукоб.

   

  Суд исказу свједока Р. М. дат на главном претресу није поклонио вјеру с обзиром да је исти на главном претресу био конфузан, исказ је дао неповезано, те је све укупно исказ овог свједока дјеловао неувјерљив, те је суд прихватио исказ свједока М. који је дао у истрази за записник у ПУ Бањалука дана 12.07.2018. годиен, с обзиром да је наведени исказ свједока М. из истраге у битном дијелу у сагласности са исказима свједока С. Б. и О. М., раније Ш.

   

  На главном претресу саслушан је и оптужени у својству свједока, који наводи да је критичног дана сједио на клупи аутобуске станице, те је оштећена дошла и сјела између њега и једне дјевојке, а затим запалила цигарету и дувала истом у лице, на шта је исти прокоментарисао оштећеној „да сам ја знао да ћете запалити цигарету не бих овдје сјео“. Затим наводи да му је оштећена упутила псовке, те почела да га гребе по глави и рукама, а затим да се нагиње ка њему, а исти се почео бранити и кретати уназад, те у једном тренутку када је осјетио да ће пасти на леђа, скочио у лијево, те је оштећена пошто је била наслоњена на истог, пролетјела и пала потрбушке, те се окретала и лупала главом о бетон. Затим наводи да је дошла О. Ш. и питала „ко је ово урадио овој жени“, те да је оштећена изјавила да је Ш. одговоран.

   

  Суд није поклонио вјеру исказу оптуженог с обзиром да је исти у супротности са исказом свјеока О. М., раније Ш., која је у потпуности непристрасна и незаинтересована за искох овог кривичног поступка, а такође исказ оптуженог у супротности је и са исказом вјештака др Жељка Карана у погледу механизма и начина настанка повреда код оштећене.

   

  На основу исказа вјештака Жељка Карана, те Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука и допуна Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“, затим Пријаве повреде на име С.Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ...од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Дома здравља Бањалука од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 11.07.2018. године, те Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука од 10.01.2019. године, затим  Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за психијатрију, број протокола ... од 29.08.2018. године, Налаза радиолога на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС од 07.08.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за неурологију, број протокола ... од 04.09.2018. године, те фогографија повреде оштећене, утврђено је да је оштећена задобила повреде крвни подлив у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечење у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечење у слбинском предјелук, нагњечење у предјелу десног кољена, нагњечење у предјелу главе и истегнуће десног скочног зглоба,  које су све наведене повреде у појединачном и скупном дејству лака тјелесна повреда, те да су по својој природи механичке и настале су дјеловањем тупе механичке силе. Затим је утврђено да је усљед гурања или повлачења могло доћи до губитка равнотеже, истегнућа десног скочног зглоба и пада са остваривањем контакта предње стране тијела и подлоге са клизањем по тупотврдој подлози након чега су могле настати повреде у предјелу спољашње стране десне подлактице, у предјелу десног кољена и у предјелу четвртог прста лијеве руке, те да је нагњечење у слабинском предјелу могло настати ударцима екстремитета (нпр. стопала и шаке) који су подобна средства за наношење овакве повреде.

   

  Суд је исказу вјештака Жељка Каран поклонио вјеру обзиром да су у претходно наведеним налазима вјештачења детаљно описани врста, тежина и механизам наношења повреде оштећеној С. Б., те да је исказ вјештака Карана, као и налаз ЈЗУ „Завода за судску медицину РС са допуном, у складу у потпуности са медицинском документацијом која је изведена као доказ на главном претресу.

   

  На осову Службене забиљешке, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 10.07.2018. године, утврђено је да је иста сачињена на околност да је од стране једног НН мушког лица претучена непозната женска особа у Б. у ул. ..., на аутобуском стајалишту, у непосредној близини ТЦ „Верно“, те да је обављен разговор са оштећеном Б. С..

   

  На основу Службене забиљешке, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, .... године, утврђено је да је иста сачињена на околност лишења слободе лица Ш. Д. у ул. ....

   

  На основу  Наредбе за вјештачење, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број .... 18 од 20.08.2018. године, те основу Наредбе за допуну вјештачења, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број ... 18 од 24.10.2018. године овај суд је утврдио да је ЈЗУ Завод за судску медицину РС сачинио по наредби Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршио вјештачење тјелесних повреда оштећене, те израдио писани налаз вјештачења и допуну истог налаза.

   

  Према члану 131 ст. 1 КЗ РС кривично дјело тјелесна повреда чини ко другога тјелесно повриједи или му наруши здравље.

   

  На основу исказа вјештака др Жељка Карана и налаза вјештачења и допуне вјештачења израђених од стране ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске, недвосмислено произилази да је оштећена задобила лаке тјелесне повреда које су описане у диспозитиву оптужнице.

  Да је оптужени дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, ...., на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „...“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба,  недвосмислено произилази из изјава свједока С. Б. и О. М., раније Ш., те изведених материјалних доказа од стране тужилаштва.

   

  Свједок О. М., раније Ш., незаинтересован свједок за исход овог кривичног поступка, у потпуности је потврдила наводе из оптужнице, те наводе оштећене, те је свједок О. М., раније Ш. свој исказ на главном претресу дала увјерљиво и логично повезано, те је исказ овог свједока у сагласности са исакзом исте из истраге, због чега јој је суд у потпуности поклонио вјеру, те је суд, на основу свега претходно наведеног, изван сваке разумне сумње утврдио да је оптужени починио кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 КЗ РС, како је то описано предментом оптужницом.

   

  Овај суд налази да је у вријеме извршења кривичног дјела оптужени био урачунљив и да  нису постојале никакве околности које би довеле у сумњу овакав закључак. Што се тиче виности, суд налази да је оптужени кривично дјело починио са директним умишљајем, односно да је у вријеме извршења био свјестан свог дјела и да је хтио његово извршење, што произилази из доказа изведених на главном претресу, те из утврђеног чињеничног стања из којег произилази умишљајно поступање оптуженог у намјери да другог тјелесно повреди.

   

  Приликом одмјеравања казне у смислу члана 52 КЗ РС, суд код оптуженог није нашао олакшавајуће околности, а од отежавајућих околности суд је цијенио ранију осуђиваност оптуженог, што је суд утврдио на основу Извода из казнене евиденције за осумњиченог Ш. Д., Полицијска управа Бањалука, број ... од 16.07.2018. године, те бројност повреда оштећене које је суд такође цијенио као отежавајућу околност. Имајући у виду претходно наведене отежавајуће околности, у одсуству олакшавајућих околности, те имајући у виду казну прописано за  предметно кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 КЗ РС, а које се ставља оптуженом на терет, прописана новчана казна или казна затвора до 1 године, овај суд је примјеном члана 41, 43 и 49 КЗ РС, изрекао оптуженом новчану казну у износу од 1.200,00 КМ, коју је оптужени дужан платити у року од 30 дана од правоснажности пресуде. Суд у конкретном случају сматра да ће овако изречена казна остварити сврху кажњавања из члана 43 КЗ РС, тј спречавање учиниоца да убудуће чини кривична дјела и њено преваспитање, и да ће имати утицај на друге да не чине кривична дјела, те изражавање друштвене осуде за кривично дјело, развијање и јачање одговорности и свијести код грађана о опасности и штетности кривичних дјела и оправданости кажњавања, те неопходности поштовања закона.

   

  Уколико оптужени не плати изречену новчану казну у остављеном року, суд ће примјеном члана 50 ст. 2 КЗ РС наредити њено принудно извршење, а уколико новчана казна не буде наплаћена путем принудног извршења у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне казном затвора на начин да ће се за сваких започетих 50,00 КМ новчане казне одредити један дан затвора.

   

  Суд је оштећену са имовинскоправним захтјевом упутио на парнични поступак, на основу члана 108 ст. 3 ЗКП, с обзиром да подаци у спису не дају поуздан основ за одлучивање о истом.

   

  На основу члана 99 ст. 1 ЗКП у вези са чланом 96 ЗКП оптужени је дужан суду платити трошкове поступка у износу од 500,00 (петстотина) КМ, на име судског паушала, који износ паушала је суд утврдио с обзиром да број одржаних рочишта за главни претрес, те да је у односу на оптуженог суд издавао и наредбу за довођење на главни претреск, што све доприноси повећању трошков кривичног поступка, те на име извршеног вјештачења износ од 200 (двијестотине) КМ, који износ је утврђен на основу достављеног трошковника од стране ОЈТ Бањалука, које трошкове је оптужени дужан платити све у року од 30 (тридесет) дана по правоснажности пресуде.

   

   

           

  Записничар                                                                                                                                      Судија

  Маријана Бунић                                                                                 Зоран Милојица

   

   

  ПРАВНА ПОУКА:

  Против ове пресуде дозвољена је жалба Окружном суду Бањалука, путем овог суда, у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

  Приказана вијест је на:
  42 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Правоснажна пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела тјелесна повреда

  Правоснажна пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела тјелесна повреда

  16.06.2022.

   

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

  Број: 71 0 К  299355 19 К

  Дана, 18.06.2021. године

   

   

   

  У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Основни суд у Бањалуци, судија Зоран Милојица, уз учешће записничара Маријане Бунић, у кривичном поступку против оптуженог Д. Ш., син Г., из Бањалуке, Др Б.А. број 46е, због кривичног дјела тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 Кривичног законика Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број  64/17 ) – у даљем тексту КЗ РС, по оптужници Окружног јавног тужилаштва Бањалука бр. Т13 0 КТ ... од 16.01.2019. године, након главног, јавног и усменог претреса, одржаног дана 17.06.2021. године, у присуству оптуженог Д. Ш. лично, брниоца оптуженог Ивана Шијаковића, адвоката из Бањалуке, оштећене С. Б. и окружног јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука Татјане Нинковић,  донио је на основу члана 293 Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 53/12, 91/17 и 66/18), у даљем тексту ЗКП, дана 18.06.2021. године

   

  ПРЕСУДУ

   

  ОПТУЖЕНИ Д.Ш., син Г. и Г., рођене П., рођен 10.03.1939. године у мјесту К. – Б., настањен у Б., Улица Д. Б. А. број 46е, Б.а, по народности Србин, држављанин РС/БиХ, ЈМБ ...., писмен, са завршеним медицинским факултетом, у пензији, ожењен, према властитом казивању средњег имовног стања, раније осуђиван: пресудом Основног суда у Бањалуци број ... од 24.04.2006. године због кривичног дјела Тешка крађа из члана 232. став 1. Кривичног закона Републике Српске (у даљем тексту: КЗРС), на казну затвора у трајану од 6 (шест) мјесеци, услновно на 1 (једну) годину и 6 (шест) мјесеци; пресудом Основног суда у Бањалуци број 71 ... 08 К од 05.1.2007. године, правоснажна 18.02.2009. године, због кривичног дјела Крађа из члана 231. став 1. КЗРС, на казну затвора у трајњу од 3 (три) мјесеца, условно на 1 (једну) годину; пресудом Основног суда у Бањалуци број 71 ... 12 К од 14.03.2013. године, правоснажна 23.08.2013. године, због кривичног дјела Крађа из члана 231. став 2. КЗРС, на новчану казну у износу од 500 КМ (пет стотина конвертибилних марака), против истог се не води кривични поступак због другог кривичног дјела;

   

  КРИВ  ЈЕ

  Што је:

  Дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, у Б., у Улици ... бб, на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „В.“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба;

   

  Дакле, другог тјелесно повриједио, чиме је починио кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 став 1 Кривичног законика Републике Српске, кажњиво по истом законском пропису,  па му суд на основу истих законских прописа  и одредби члана  41, 43, и 49 Кривичног законика Републике Српске  изриче:

   

   

  НОВЧАНУ КАЗНУ

  У ИЗНОСУ ОД 1.200,00 (хиљадуидвијестотине) КМ

   

  коју је оптужени дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од дана правоснажности пресуде.

   

  Уколико оптужени не плати изречену новчану казну у остављеном року, суд ће примјеном члана 50 ст. 2 наредити њено принудно извршење, а уколико новчана казна не буде наплаћена путем принудног извршења у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне казном затвора на начин да ће се за сваких започетих 50,00 КМ новчане казне одредити један дан затвора.

   

  На основу члана 108 ст. 4 ЗКП-а оштећена Бркић Софија се са имовинскоправним захтјевом упућује на парнични поступак.

   

  На основу чл. 99 ст. 1 ЗКП у вези са чл. 96 ЗКП оптужени је дужан платити трошкове поступка на име судског паушала износ од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака), те на име извршеног вјештачења износ од 200,00 (двијестотинеконвертибилнихмарака), све у року од 30 (тридесет) дана по правоснажности пресуде.               

   

  Образложење

   

  Оптужницом Окружног јавног тужилаштва  Бањалука број Т13 0 КТ ... од 16.01.2019. године, оптуженом је на терет стављено извршење кривичног дјела тјелесна повреда из члана 131 став 1 КЗ РС. Предметном оптужницом стављено му је на терет да је дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, у Б., у Улици ..., на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „...“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба;

   

  Рјешењем овог суда од 04.03.2019. године, предметна оптужница је потврђена од стране судије за претходно саслушање. На рочишту о изјашњењу о кривици оптужени се изјаснио да није крив, те је у овом поступку заказан главни претрес.

   

  Главни претрес у овом предмету отворен је дана 25.06.2020. године, а окончан дана  17.06.2021.године.

   

  На приједлог тужилаштва, у току главног претреса, изведени су сљедећи докази: у својству свједока саслушани су оштећена Б. С.,. затим О. М. раније Ш. и М. Р., те је саслушан вјештак др Жељко Каран, те су изведени докази објективне природе: Службена забиљешка, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 10.07.2018. године, Службена забиљешка, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број 13-01/3-... од 11.07.2018. године, Пријава повреде на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Дома здравља Бањалука од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С.Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола 15978 од 10.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 11.07.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за психијатрију, број протокола 4729 од 29.08.2018. године, Налаз радиолога на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС од 07.08.2018. године, Налаз и мишљење на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за неурологију, број протокола 2... од 04.09.2018. године, Наредба за вјештачење, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број Т13 0 ... 18 од 20.08.2018. године, Пет фотографија које је оштећена доставила Окружном јавном тужилаштву Бањалука,  Налаз вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука, Наредба за допуну вјештачења, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број ... 18 од 24.10.2018. године, Налаз вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука као допуна вјештачења, Записник о саслушању свједока Ш. О., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број .../18 од 12.07.2018. године, Записник о саслушању свједока М. Р., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 12.07.2018. године, Извод из казнене евиденције за осумњиченог Ш. Д., Полицијска управа Бањалука, број ... од 16.07.2018. године, Трошковник.

   

  Одбрана оптуженог је предложила да се саслуша оптужени Д. Ш. у својству свједока, те иста није имала других приједлога доказа.

   

  У завршној ријечи, Окружни јавни тужилац изјавио је да је тужилаштво у потпуности доказало да је оптужени починио кривично дјело које му се оптужницом ставља на терет, а то је прије свега доказано исказом оштећене Бркић Софије које је потврдила у цјелости и свједок Ш.М. О. те исто потврђено и објективним доказима, тј. медицинском документацијом и вјештачењем тјелесних повреда оштећене, те на основу наведеног тужилаштво предлаже да суд оптуженог огласи кривим и казни по закону, те да се оптужени обавеже на плаћање трошкова насталих у истрази а односе се на извршено вјештачење и допуну вјештачења.

   

  Оштећена је у својој завршној ријечи навела да је нападнута без разлога, да има трајне последице, те да ће тражити одштету.

   

  Бранилац оптуженог у завршној ријечи изјавио је да није доказано да је оптужени учинио кривично дјело за које се терети, те да је јасно да су повреде оштећеној настале њезиним природним падом, а што је доказано и налазом вјештачења у коме је наведено да су повреде могле настати великом вјероватноћом и слободним падом на тло, те да узрок пада није доказан, а изјава Р. М. је потврдила да није доказано да се предметни догађај десио онако како је описано у оптужници, те бранилац предлаже да се оптужени ослободи оптужбе.

   

  Оптужени је у завршниј ријечи изјавио да није крив и да се слаже са наводима браниоца.

   

  Након што је извео наведене доказе, цијенећи сваки доказ како појединачно, тако и у вези са осталим доказима, суд је одлучио као у изреци пресуде из следећих разлога, а  сходно одредби члана 295 став 2 ЗКП:

   

  Свједок Б. као оштећена у свом исказу на главном претресу наводи да је критичног дана била на пијаци, а затим дошла до аутобуске станице испред робне куће ..., те пришла клупи, спустила цекер, а након што је хтјела запалити цигарету, оптужени јој исту отео и бацио, те ју рукама ухватио за врат и оборио на бетон, те ју газио ногама по длану лијеве руке, по леђима, а главу ударао о бетон. Истиче да јој оптужени није дозвољавао да устане. Свједок наводи да је оптужени када су јој пришли грађани у помоћ, улетио у први аутобус и отишао, те да ју је Ш. О.одвела у хитну помоћ.

   

  Исказ свједока Б.С. у цјелости је потврђен и исказом свједока О. М., раније Ш.. Свједок О. у свом исказу наводи да је критичног дана била на аутобуској станици код ..., те да су на клупи сједили свједок О. у средини, док је оштећена С. сједила са њене лијеве а оптужени Ш. са десне стране, те да да је оштећена хтјела запалити цигарету, а одмах након тога оптужени и оштећена имали су вербални сукоб, гдје је оптужени говорио С. да угаси цигарету. Свједок наводи да је устала са клупе, те да је након тога оптужени гурнуо оштећену са клупе, гдје је иста пала на земљу на кољена и на лактове, а оптужени Ш.је С. пар пута ударио руком и ногом. Свједок истиче да је прије него што је полиција дошла, оптужени ушао у аутобус и отишао, те да је након што је полиција узела изјаве са лица мјеста, оштећену Б. С. одвела до хитне помоћи, те да су се ту разишле. Свједоку је од стране тужилаштва предочен Записник о саслушању свједока Ш. М. О., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ...од 12.07.2018. године, гдје је иста потврдила потписе на записнику као своје, на околност да ли је свједок О. видјела ствари оштећене С. Б. критичне прилике, те потврдила своју изјаву дату на предочени записник из истраге.

   

  Доводећи у везу исказе свједока Б. С. и Ш., те цјенећи наведене доказе сваки појединачно, као и у њиховој међусобној вези, суд закључује да су искази свједока С.и О. међусобно сагласни у битном дијелу, затим да међу исказима ових свједока нема противрјечности, да су искази свједока С.Б. и О М., раније Ш. у погледу насталих повреда оштећене сагласни и са исказом вјештака Жељка Карана и налазом вјештачења ЈЗУ Завода за судску медицину РС, као и допуном тог вјештачења, те их је суд  прихватио као истините.

   

  Свједок Р. М. у свом исказу на главном претресу наводи да је критичног дана био на двадесетак метара од лица мјеста, те да је предметни догађај примјетио када се све окончало, али да  није видио да је оптужени Ш. ударио оштећену. Затим наводи да је видио оптуженог како како улази у аутобус и одлази. Свједоку је од стране тужилаштва предочен Записник о саслушању свједока М. Р., Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број . од 12.07.2018. године, на околност различитости изјава датих у истрази и на главном претресу, гдје је на предочени записник изјавио да је видио да је оптужени Ш. ударио оштећену Б., на шта се свједок М. изјаснио да то није тачно, те да је истина да је био у близини али да није видио сукоб.

   

  Суд исказу свједока Р. М. дат на главном претресу није поклонио вјеру с обзиром да је исти на главном претресу био конфузан, исказ је дао неповезано, те је све укупно исказ овог свједока дјеловао неувјерљив, те је суд прихватио исказ свједока М. који је дао у истрази за записник у ПУ Бањалука дана 12.07.2018. годиен, с обзиром да је наведени исказ свједока М. из истраге у битном дијелу у сагласности са исказима свједока С. Б. и О. М., раније Ш.

   

  На главном претресу саслушан је и оптужени у својству свједока, који наводи да је критичног дана сједио на клупи аутобуске станице, те је оштећена дошла и сјела између њега и једне дјевојке, а затим запалила цигарету и дувала истом у лице, на шта је исти прокоментарисао оштећеној „да сам ја знао да ћете запалити цигарету не бих овдје сјео“. Затим наводи да му је оштећена упутила псовке, те почела да га гребе по глави и рукама, а затим да се нагиње ка њему, а исти се почео бранити и кретати уназад, те у једном тренутку када је осјетио да ће пасти на леђа, скочио у лијево, те је оштећена пошто је била наслоњена на истог, пролетјела и пала потрбушке, те се окретала и лупала главом о бетон. Затим наводи да је дошла О. Ш. и питала „ко је ово урадио овој жени“, те да је оштећена изјавила да је Ш. одговоран.

   

  Суд није поклонио вјеру исказу оптуженог с обзиром да је исти у супротности са исказом свјеока О. М., раније Ш., која је у потпуности непристрасна и незаинтересована за искох овог кривичног поступка, а такође исказ оптуженог у супротности је и са исказом вјештака др Жељка Карана у погледу механизма и начина настанка повреда код оштећене.

   

  На основу исказа вјештака Жељка Карана, те Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука и допуна Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“, затим Пријаве повреде на име С.Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ...од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Дома здравља Бањалука од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 10.07.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС, Служба операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом, број протокола ... од 11.07.2018. године, те Налаза вјештачења ЈЗУ „Завод за судску медицину РС“ Бањалука од 10.01.2019. године, затим  Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за психијатрију, број протокола ... од 29.08.2018. године, Налаза радиолога на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС од 07.08.2018. године, Налаза и мишљења на име С. Б., Универзитетски клинички центар РС,  Клиника за неурологију, број протокола ... од 04.09.2018. године, те фогографија повреде оштећене, утврђено је да је оштећена задобила повреде крвни подлив у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечење у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечење у слбинском предјелук, нагњечење у предјелу десног кољена, нагњечење у предјелу главе и истегнуће десног скочног зглоба,  које су све наведене повреде у појединачном и скупном дејству лака тјелесна повреда, те да су по својој природи механичке и настале су дјеловањем тупе механичке силе. Затим је утврђено да је усљед гурања или повлачења могло доћи до губитка равнотеже, истегнућа десног скочног зглоба и пада са остваривањем контакта предње стране тијела и подлоге са клизањем по тупотврдој подлози након чега су могле настати повреде у предјелу спољашње стране десне подлактице, у предјелу десног кољена и у предјелу четвртог прста лијеве руке, те да је нагњечење у слабинском предјелу могло настати ударцима екстремитета (нпр. стопала и шаке) који су подобна средства за наношење овакве повреде.

   

  Суд је исказу вјештака Жељка Каран поклонио вјеру обзиром да су у претходно наведеним налазима вјештачења детаљно описани врста, тежина и механизам наношења повреде оштећеној С. Б., те да је исказ вјештака Карана, као и налаз ЈЗУ „Завода за судску медицину РС са допуном, у складу у потпуности са медицинском документацијом која је изведена као доказ на главном претресу.

   

  На осову Службене забиљешке, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, број ... од 10.07.2018. године, утврђено је да је иста сачињена на околност да је од стране једног НН мушког лица претучена непозната женска особа у Б. у ул. ..., на аутобуском стајалишту, у непосредној близини ТЦ „Верно“, те да је обављен разговор са оштећеном Б. С..

   

  На основу Службене забиљешке, Полицијска станица Бањалука-Лазарево, .... године, утврђено је да је иста сачињена на околност лишења слободе лица Ш. Д. у ул. ....

   

  На основу  Наредбе за вјештачење, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број .... 18 од 20.08.2018. године, те основу Наредбе за допуну вјештачења, Окружно јавно тужилаштво Бањалука, број ... 18 од 24.10.2018. године овај суд је утврдио да је ЈЗУ Завод за судску медицину РС сачинио по наредби Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршио вјештачење тјелесних повреда оштећене, те израдио писани налаз вјештачења и допуну истог налаза.

   

  Према члану 131 ст. 1 КЗ РС кривично дјело тјелесна повреда чини ко другога тјелесно повриједи или му наруши здравље.

   

  На основу исказа вјештака др Жељка Карана и налаза вјештачења и допуне вјештачења израђених од стране ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске, недвосмислено произилази да је оштећена задобила лаке тјелесне повреда које су описане у диспозитиву оптужнице.

  Да је оптужени дана 10.07.2018. године, око 10,30 часова, ...., на аутобуском стајалишту у близини тржног центра „...“ физички напао на оштећену Б. С., тако што је исту једном руком ухватио за врат, а другом руком ухватио за главу у предјелу лица, а затим је тако држећи оборио на тло, након чега је оштећену, док је лежала на тлу, ногама и рукама више пута ударио по глави и леђима, а када је оштећена покушавала да устане, није јој дозволио већ је наставио ударати рукама и ногама по глави и тијелу, на који начин је оштећеној нанио тјелесне повреде у виду: крвног подлива у предјелу четвртог прста лијеве руке, нагњечења у спољашњем предјелу десне подлактице, нагњечења у слабинском предјелу, нагњечења у предјелу десног кољена, нагњечења у предјелу главе, истегнуће десног скочног зглоба,  недвосмислено произилази из изјава свједока С. Б. и О. М., раније Ш., те изведених материјалних доказа од стране тужилаштва.

   

  Свједок О. М., раније Ш., незаинтересован свједок за исход овог кривичног поступка, у потпуности је потврдила наводе из оптужнице, те наводе оштећене, те је свједок О. М., раније Ш. свој исказ на главном претресу дала увјерљиво и логично повезано, те је исказ овог свједока у сагласности са исакзом исте из истраге, због чега јој је суд у потпуности поклонио вјеру, те је суд, на основу свега претходно наведеног, изван сваке разумне сумње утврдио да је оптужени починио кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 КЗ РС, како је то описано предментом оптужницом.

   

  Овај суд налази да је у вријеме извршења кривичног дјела оптужени био урачунљив и да  нису постојале никакве околности које би довеле у сумњу овакав закључак. Што се тиче виности, суд налази да је оптужени кривично дјело починио са директним умишљајем, односно да је у вријеме извршења био свјестан свог дјела и да је хтио његово извршење, што произилази из доказа изведених на главном претресу, те из утврђеног чињеничног стања из којег произилази умишљајно поступање оптуженог у намјери да другог тјелесно повреди.

   

  Приликом одмјеравања казне у смислу члана 52 КЗ РС, суд код оптуженог није нашао олакшавајуће околности, а од отежавајућих околности суд је цијенио ранију осуђиваност оптуженог, што је суд утврдио на основу Извода из казнене евиденције за осумњиченог Ш. Д., Полицијска управа Бањалука, број ... од 16.07.2018. године, те бројност повреда оштећене које је суд такође цијенио као отежавајућу околност. Имајући у виду претходно наведене отежавајуће околности, у одсуству олакшавајућих околности, те имајући у виду казну прописано за  предметно кривично дјело тјелесна повреда из члана 131 ст. 1 КЗ РС, а које се ставља оптуженом на терет, прописана новчана казна или казна затвора до 1 године, овај суд је примјеном члана 41, 43 и 49 КЗ РС, изрекао оптуженом новчану казну у износу од 1.200,00 КМ, коју је оптужени дужан платити у року од 30 дана од правоснажности пресуде. Суд у конкретном случају сматра да ће овако изречена казна остварити сврху кажњавања из члана 43 КЗ РС, тј спречавање учиниоца да убудуће чини кривична дјела и њено преваспитање, и да ће имати утицај на друге да не чине кривична дјела, те изражавање друштвене осуде за кривично дјело, развијање и јачање одговорности и свијести код грађана о опасности и штетности кривичних дјела и оправданости кажњавања, те неопходности поштовања закона.

   

  Уколико оптужени не плати изречену новчану казну у остављеном року, суд ће примјеном члана 50 ст. 2 КЗ РС наредити њено принудно извршење, а уколико новчана казна не буде наплаћена путем принудног извршења у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне казном затвора на начин да ће се за сваких започетих 50,00 КМ новчане казне одредити један дан затвора.

   

  Суд је оштећену са имовинскоправним захтјевом упутио на парнични поступак, на основу члана 108 ст. 3 ЗКП, с обзиром да подаци у спису не дају поуздан основ за одлучивање о истом.

   

  На основу члана 99 ст. 1 ЗКП у вези са чланом 96 ЗКП оптужени је дужан суду платити трошкове поступка у износу од 500,00 (петстотина) КМ, на име судског паушала, који износ паушала је суд утврдио с обзиром да број одржаних рочишта за главни претрес, те да је у односу на оптуженог суд издавао и наредбу за довођење на главни претреск, што све доприноси повећању трошков кривичног поступка, те на име извршеног вјештачења износ од 200 (двијестотине) КМ, који износ је утврђен на основу достављеног трошковника од стране ОЈТ Бањалука, које трошкове је оптужени дужан платити све у року од 30 (тридесет) дана по правоснажности пресуде.

   

   

           

  Записничар                                                                                                                                      Судија

  Маријана Бунић                                                                                 Зоран Милојица

   

   

  ПРАВНА ПОУКА:

  Против ове пресуде дозвољена је жалба Окружном суду Бањалука, путем овог суда, у року од 15 дана од дана пријема пресуде.