• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Banjoj Luci

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  Пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела Насиље у породици и породичној заједници у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари

  30.12.2022.

  Пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела Насиље у породици и породичној заједници у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари

   

   

  ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                                                                                      

  Број: 71 0 К 340538 20 Кпс

  Бањалука 03.03.2021. године

    

                                                       У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Основни суд у Бањалуци, судија за претходно саслушање Спасен Келеман уз учешће Милке Лакић као записничара, рјешавајући у кривичном предмету против оптуженог М.М., због кривичног дјела насиље у породици и породичној заједници из члана 190. став 1 Кривичног законика Републике Српске у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240. став 1 Кривичног законика Републике Српске по оптужници Окружног јавног тужилаштва Бањалука број Т13 0 КТ 0054136 20 од 18.01.2021. године у присуству оптуженог лично и стручног сарадника Окружног јавног тужилаштва Бањалука Николине Божичковић, донио је и јавно објавио сљедећу 

   

  П Р Е С У Д У 

   

  ОПТУЖЕНИ: М.М., звани „М.“, син Ј. и мајке В., дјевојачки М., рођен .... у Б.Л., гдје је и стално настањен, улица …, по националности Србин, држављанин РС/БиХ, ЈМБ: …, по занимању мушки фризер, запослен, ожењен, без дјеце, војску није служио, лошег имовног стања, неосуђиван према подацима из казнене евиденције.

   

  КРИВ ЈЕ 


  Што је:

              Дана 02.08.2020. године око 18,00 часова у БЛ. у мјесту Г. у алкохолисаном стању у дворишту породичне куће и у породичној кући дрвеном палицом разбио вјетробранска стакла (осам стакала) и предње фарове на путничком аутомобилу „Пеугеот“ тип 307 регистарских ознака …, власништво његове мајке В. М. након чега је узео сјекиру те разбио стакло на улазним вратима куће послије чега улази у унутрашњост куће те сјекиром разбија стакло на вратима од дневне собе а потом је разбио балконска врата у дневном боравку након чега је изашао из куће те са сјекиром оштетио електрично бројило са осигурачима са којег се врши напајање електричне енергије за наведену породичну кућу на који начин је угрозио спокојство и психички интегритет својих родитеља Ј. М. и В. М. те оштетио ствар власништво своје мајке В. М. 

                  Дакле, примјеном насиља дрским или безобзирним понашањем угрозио спокојство или душевно здравље члана своје породице или породичне заједнице тиме довео до повреде његовог психичког интегритета и оштетио туђу ствар. 

                  Чиме је починио кривична дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190/1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240/1 КЗ РС 

  Па му суд а пошто му је утврдио појединачне казне и то : 

  -           за кривично дјело из члана 190/1 КЗ РС утврђује казна затвора у трајању од 3 (три) мјесеца

  -           за кривично дјело из  члана 240/1 КЗ РС  утврђује казна затвора у трајању од 2 (два) мјесеца 

   

  Суд оптуженом М. М. примједном одредби 5, 43, 62 и 63 и члана 54. Кривичног законика Републике Српске издаје 

   

  КАЗНЕНИ НАЛОГ

   

  И истом и з р и ч е

   

  УСЛОВНУ ОСУДУ

   

  С тим што се оптуженом за учињена кривична дјела утврдјује казна затвора у трајању 4 (четири) мјесеца и и истовремено одређује да се ова казна неће извршити уколико оптужени у року од 1 (једне) године и 6 (шест) мјесеци не почини ново кривично дјело. 

  На основу одредбе члана 108. став 3 ЗКП РС оштећени се са имовинско правним захтјевом за накнаду штете упућују на парнични поступак 

  На основу члана 99. став 1 ЗКП РС  оптужени је дужан платити суду на име  паушала износ од 150,00 КМ а све у року од 30 дана по правоснажности пресуде. 

   

  О б р а з л о ж е њ е 

   

  Окружно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу број Т13 0 КТ 0054136 20 ос 18.01.2021. године против оптуженог М. М. из Б.Л., због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење туђе ствари из члана 240. став 1 КЗ РС, захтјевајући од овог суда да се према оптуженом изда казнени налог и изрекне условна осуда. 

  У складу са чланом 359 ЗКП-а РС овај суд је потврдио наведену оптужницу након што се сложио са захтјевом за издавање казненог налога и заказао јавно саслушање оптуженог. 

  Приликом саслушања оптуженог утврђено је да је код истог испоштовано право на одбрану, да је исти примио и разумио оптужницу и захтјев тужиоца за изрицање кривично правне санкције а исти је упознат са доказима који су против њега прибављени у истражном поступку. 

  Након предочавања доказа оптужени је изјавио да признаје кривњу и прихвата кривичну санкцију предложену у оптужници.

  Извршен је увид у: Службена забиљешка, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Службена забиљешка, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 02.08.2020. године, Записник о увиђају, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о испитивању осумњиченог М. М., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М. Ј., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број …од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М.В., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М. Ј., ПУ Бања Лука СП ПС Л., број … од 07.08.2020. године, Записник о испитивању возача да ли има алкохола у организму, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 02.08.2020. године на име М. М., Захтјев за издавање наредбе за депоновање привремено одузетих предмета, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 04.08.2020. године, судији за претходни поступак Основног суда Б. Л., Записник о пријему привремено одузетих предмета са наредбом Основног суда у Б. Л. број 71 0 К 329761 20 Кпп од 05.08.2020. године, Фотодокументација, ПУ Б. Л. СКП, број … од 03.08.2020. године, Извод из казнене евиденције, ПУ Б. Л. СКП, број … од 10.08.2020. године. 

  Цијенећи доказе из истражног поступка сваки појединачно и у њиховој узајамној вези те признање оптуженог, суд сматра да докази из истражног поступка потврђују да је оптужени извршио предметна кривична дјела. Како не постоје околности које би искључивале његову кривичну одговорност то га је овај суд и огласио кривим због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240. став 1 КЗ РС.

  Приликом одлуке о кривичној санкцији прихваћена је кривична санкција из казненог налога с обзиром да је оптужени неосуђиван, те да је признао извршење предметног кривичног дјела. Из тих разлога суд сматра да није нужно безусловно кажњавање оптуженог већ да се сврха кажњавања у конкретном случају може постићи и упозорењем уз пријетњу казном тј. условном осудом. 

  На основу одредбе члана 108. став 3 ЗКП РС оштећени су са имовинско правним захтјевом за накнаду штете упућујени на парнични поступак, обзиром да подаци у кривичном поступку не пружају поуздан основ суду за одлучивање о том питању. 

  Одлуку о трошковима кривичног поступка суд је засновао на одредби члана 99. став 1 ЗКП РС, те је у складу са тим оптужени је дужан платити суду на име  паушала износ од 150,00 КМ, а који износ је адекватан имовном стању оптуженог, дужини трајања поступка и сложености предмета у року од 30 дана по правоснажности пресуде а под пријетњом принудног извршења. 

  Из наведених разлога одлучено је као у изреци ове пресуде а на основу члана 361 ЗКП-а РС.

   

   

  ЗАПИСНИЧАР                                                                                               С У Д И Ј А

  Милка  Лакић                                                                                              Спасен Келеман         

   

                                             

  ПРАВНА  ПОУКА:

  Против ове пресуде дозвољена је жалба Окружном суду Бањалука у року од 8 дана од дана пријема исте путем овог суда.

  Приказана вијест је на:
  31 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  Пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела Насиље у породици и породичној заједници у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари

  30.12.2022.

  Пресуда у кривичном предмету због кривичног дјела Насиље у породици и породичној заједници у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари

   

   

  ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                                                                                      

  Број: 71 0 К 340538 20 Кпс

  Бањалука 03.03.2021. године

    

                                                       У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Основни суд у Бањалуци, судија за претходно саслушање Спасен Келеман уз учешће Милке Лакић као записничара, рјешавајући у кривичном предмету против оптуженог М.М., због кривичног дјела насиље у породици и породичној заједници из члана 190. став 1 Кривичног законика Републике Српске у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240. став 1 Кривичног законика Републике Српске по оптужници Окружног јавног тужилаштва Бањалука број Т13 0 КТ 0054136 20 од 18.01.2021. године у присуству оптуженог лично и стручног сарадника Окружног јавног тужилаштва Бањалука Николине Божичковић, донио је и јавно објавио сљедећу 

   

  П Р Е С У Д У 

   

  ОПТУЖЕНИ: М.М., звани „М.“, син Ј. и мајке В., дјевојачки М., рођен .... у Б.Л., гдје је и стално настањен, улица …, по националности Србин, држављанин РС/БиХ, ЈМБ: …, по занимању мушки фризер, запослен, ожењен, без дјеце, војску није служио, лошег имовног стања, неосуђиван према подацима из казнене евиденције.

   

  КРИВ ЈЕ 


  Што је:

              Дана 02.08.2020. године око 18,00 часова у БЛ. у мјесту Г. у алкохолисаном стању у дворишту породичне куће и у породичној кући дрвеном палицом разбио вјетробранска стакла (осам стакала) и предње фарове на путничком аутомобилу „Пеугеот“ тип 307 регистарских ознака …, власништво његове мајке В. М. након чега је узео сјекиру те разбио стакло на улазним вратима куће послије чега улази у унутрашњост куће те сјекиром разбија стакло на вратима од дневне собе а потом је разбио балконска врата у дневном боравку након чега је изашао из куће те са сјекиром оштетио електрично бројило са осигурачима са којег се врши напајање електричне енергије за наведену породичну кућу на који начин је угрозио спокојство и психички интегритет својих родитеља Ј. М. и В. М. те оштетио ствар власништво своје мајке В. М. 

                  Дакле, примјеном насиља дрским или безобзирним понашањем угрозио спокојство или душевно здравље члана своје породице или породичне заједнице тиме довео до повреде његовог психичког интегритета и оштетио туђу ствар. 

                  Чиме је починио кривична дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190/1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240/1 КЗ РС 

  Па му суд а пошто му је утврдио појединачне казне и то : 

  -           за кривично дјело из члана 190/1 КЗ РС утврђује казна затвора у трајању од 3 (три) мјесеца

  -           за кривично дјело из  члана 240/1 КЗ РС  утврђује казна затвора у трајању од 2 (два) мјесеца 

   

  Суд оптуженом М. М. примједном одредби 5, 43, 62 и 63 и члана 54. Кривичног законика Републике Српске издаје 

   

  КАЗНЕНИ НАЛОГ

   

  И истом и з р и ч е

   

  УСЛОВНУ ОСУДУ

   

  С тим што се оптуженом за учињена кривична дјела утврдјује казна затвора у трајању 4 (четири) мјесеца и и истовремено одређује да се ова казна неће извршити уколико оптужени у року од 1 (једне) године и 6 (шест) мјесеци не почини ново кривично дјело. 

  На основу одредбе члана 108. став 3 ЗКП РС оштећени се са имовинско правним захтјевом за накнаду штете упућују на парнични поступак 

  На основу члана 99. став 1 ЗКП РС  оптужени је дужан платити суду на име  паушала износ од 150,00 КМ а све у року од 30 дана по правоснажности пресуде. 

   

  О б р а з л о ж е њ е 

   

  Окружно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу број Т13 0 КТ 0054136 20 ос 18.01.2021. године против оптуженог М. М. из Б.Л., због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење туђе ствари из члана 240. став 1 КЗ РС, захтјевајући од овог суда да се према оптуженом изда казнени налог и изрекне условна осуда. 

  У складу са чланом 359 ЗКП-а РС овај суд је потврдио наведену оптужницу након што се сложио са захтјевом за издавање казненог налога и заказао јавно саслушање оптуженог. 

  Приликом саслушања оптуженог утврђено је да је код истог испоштовано право на одбрану, да је исти примио и разумио оптужницу и захтјев тужиоца за изрицање кривично правне санкције а исти је упознат са доказима који су против њега прибављени у истражном поступку. 

  Након предочавања доказа оптужени је изјавио да признаје кривњу и прихвата кривичну санкцију предложену у оптужници.

  Извршен је увид у: Службена забиљешка, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Службена забиљешка, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 02.08.2020. године, Записник о увиђају, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о испитивању осумњиченог М. М., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М. Ј., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број …од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М.В., ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 03.08.2020. године, Записник о саслушању свједока М. Ј., ПУ Бања Лука СП ПС Л., број … од 07.08.2020. године, Записник о испитивању возача да ли има алкохола у организму, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 02.08.2020. године на име М. М., Захтјев за издавање наредбе за депоновање привремено одузетих предмета, ПУ Б. Л. СП ПС Л., број … од 04.08.2020. године, судији за претходни поступак Основног суда Б. Л., Записник о пријему привремено одузетих предмета са наредбом Основног суда у Б. Л. број 71 0 К 329761 20 Кпп од 05.08.2020. године, Фотодокументација, ПУ Б. Л. СКП, број … од 03.08.2020. године, Извод из казнене евиденције, ПУ Б. Л. СКП, број … од 10.08.2020. године. 

  Цијенећи доказе из истражног поступка сваки појединачно и у њиховој узајамној вези те признање оптуженог, суд сматра да докази из истражног поступка потврђују да је оптужени извршио предметна кривична дјела. Како не постоје околности које би искључивале његову кривичну одговорност то га је овај суд и огласио кривим због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1 КЗ РС у стицају са кривичним дјелом оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240. став 1 КЗ РС.

  Приликом одлуке о кривичној санкцији прихваћена је кривична санкција из казненог налога с обзиром да је оптужени неосуђиван, те да је признао извршење предметног кривичног дјела. Из тих разлога суд сматра да није нужно безусловно кажњавање оптуженог већ да се сврха кажњавања у конкретном случају може постићи и упозорењем уз пријетњу казном тј. условном осудом. 

  На основу одредбе члана 108. став 3 ЗКП РС оштећени су са имовинско правним захтјевом за накнаду штете упућујени на парнични поступак, обзиром да подаци у кривичном поступку не пружају поуздан основ суду за одлучивање о том питању. 

  Одлуку о трошковима кривичног поступка суд је засновао на одредби члана 99. став 1 ЗКП РС, те је у складу са тим оптужени је дужан платити суду на име  паушала износ од 150,00 КМ, а који износ је адекватан имовном стању оптуженог, дужини трајања поступка и сложености предмета у року од 30 дана по правоснажности пресуде а под пријетњом принудног извршења. 

  Из наведених разлога одлучено је као у изреци ове пресуде а на основу члана 361 ЗКП-а РС.

   

   

  ЗАПИСНИЧАР                                                                                               С У Д И Ј А

  Милка  Лакић                                                                                              Спасен Келеман         

   

                                             

  ПРАВНА  ПОУКА:

  Против ове пресуде дозвољена је жалба Окружном суду Бањалука у року од 8 дана од дана пријема исте путем овог суда.